திருநெல்வேலி  நெய் அல்வாவும் பூண்டு மிச்சரும்
  • திருநெல்வேலி  நெய் அல்வாவும் பூண்டு மிச்சரும்

High Ghee Tirunelveli Halwa with Garlic Mixture Kaaram Combo

₹279.00
ProductOriginal PriceOffer Price
750 gm Rs.299 Rs.279
1.5 kg Rs.599 Rs.547
750gram Combo1.5 kg Combo
0.5 kg halwa, 0.25 kg garlic mixture 1kg halwa, 0.5 kg garlic mixture
Choose Combo
Quantity

  • Authentic Taste Authentic Taste
  • We Ship All Over India. We Ship All Over India.
  • Same Day Shipping. Same Day Shipping.

Full Ghee Tirunelveli Halwa & Garlic Mixture Combo

Sweets & Savories are Inseparable!

GARLIC MIXTURE after HALWA or KARAM after SWEET is a food culture of the Nellai-ites! The garlic mixture is always bought along with the Halwa only because the karam kicks in better after the lip smacking halwa. Every savory out here in Tamilnadu has a history and tradition to go with.

Halwa Kadai ensures you don’t miss out on Traditions or Treats!

Enjoy our Garlic Mixture & Full Ghee Tirunelveli Halwa Combo Pack.

It is a great snack at any time of the day.

Excellent for gifting a friend or relative.

A great combo to serve your guests.

It’s Traditional, It’s hygienic, It’s Unique!

A good treat for parties and home functions.

Ingredients:

Garlic Mixture:

Besan, Garlic, Groundnuts, Curry leaves, Salt and Edible oil.

Tirunelveli Halwa:

Wheat, Ghee and Cashewnuts

Storage and Use:

Garlic Mixture:

Enjoy the Garlic Mixture by keeping it away from moisture. Keeping it in an air-tight container will help to preserve its nice crunch. The Garlic mixture has shelf-life of 2 weeks.

Tirunelveli Halwa:

Keep the Halwa away from moisture. Use a clean and dry spoon always. Please look at our Simple Heating page to enjoy hot halwa.